Villkor

Om Global Finreg A / S

Global Finreg A / S är ett danskbaserat databehandlingsföretag som är specialiserat på behandling och spridning av information i samband med LEI (Legal Entity Identifier) -registreringar på uppdrag av privata enheter eller företag. LEI-registreringar hanteras av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), som är en överstatlig ideell organisation med huvudkontor i Basel. Utfärdande av LEI-nummer på uppdrag av GLEIF hanteras av ackrediterade enheter som kallas LOU (Local Operating Units). Global Finreg A / S är ett oberoende företag och använder sig därför av flera GLEIF-ackrediterade LOU för emission, förnyelse och underhåll av LEI-nummer.

Service

Global Finreg A / S är ett danskbaserat databehandlingsföretag som är specialiserat på behandling och spridning av information i samband med LEI (Legal Entity Identifier) -registreringar på uppdrag av privata enheter eller företag. LEI-registreringar hanteras av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), som är en överstatlig ideell organisation med huvudkontor i Basel. Utfärdande av LEI-nummer på uppdrag av GLEIF hanteras av ackrediterade enheter som kallas LOU (Local Operating Units). Global Finreg A / S är ett oberoende företag och använder sig därför av flera GLEIF-ackrediterade LOU för emission, förnyelse och underhåll av LEI-nummer.

Priser

Pris på nytt LEI-nummer

Den nuvarande onlineavgiften för registrering är 90 USD MOMS. Denna avgift täcker den inledande registreringen och skapandet av ett LEI-nummer samt en 12-månaders underhållsperiod som börjar från dagen för LEI-utfärdandet. Alla betalningar görs via kreditkortsbetalningar och LEIs sökande enhet eller företag accepterar att betala eventuella extra avgifter som debiteras för betalning av 90 USD MOMS.

Förnyelseavgift

Global Finreg A / S tillåter LEI-sökande företag eller juridiska personer att förnya LEI-numret i slutet av den första 12-månaders lagringsperioden. Priset för förnyelse av LEI-numret är för närvarande USD MOMS. Om LEI-numret inte förnyas kommer LEI att ha status som avslutat (LAPSED). Global Finreg A / S förbehåller sig rätten att kontakta LEI: s sökande företag eller juridiska person, ca. Två månader innan LEI-numret når statusen för att avslutas (LAPSED) med en begäran om att förnya LEI-numret och underhållsperioden för data. Kontakten kommer att ske via den e-postadress som anges i samband med ansökan.

Flera periodpaket

Flerperiodpaket gör det möjligt för LEI-sökande företag eller juridisk enhet att köpa LEI med utgångsperioder som är längre än 12 månader.

  • Paket 1: Initial registrering av LEI-nummer inklusive 1 års underhåll av data.
  • Paket 2: Inledande registrering av LEI-nummer inklusive 1 års underhåll av data plus 2 års förnyelse och underhåll av data (3-årspaket från utfärdandedatum).
  • Paket 3: Inledande registrering av LEI-nummer inklusive 1 års datainhåll plus 4 års förnyelse och underhåll av data (5-årspaket från utfärdandedatum).
  • Paket 4: Förnyelse av befintligt LEI-nummer inklusive 1 års underhåll av data från förnyelsedatum.
  • Paket 5: Förnyelse av befintligt 3-årigt LEI-nummer med underhåll av data från förnyelsedatum. (3 års paket från förnyelsedatum)
  • Paket 6: Förnyelse av befintligt 5-årigt LEI-nummer med underhåll av data från förnyelsedatum. (5 års paket från förnyelsedatum).

VIKTIG INFORMATION angående flerperiodpaket.

När du köper alla paket ser Global FinReg A / S till att alla DATA som rör LEI-numret under hela paketperioden förblir AKTIVA och underhålls och att LEI-numret under hela perioden inte når statusen för att avslutas (LAPSED)

Priset på flerperiodpaket kan variera och Global FinReg A / S förbehåller sig rätten att kontinuerligt ändra priset på flerperiodpaket beroende på konkurrenssituationen på marknaden.

När du köper ett flerperiodspaket (köpet görs så snart betalningen accepteras med kreditkort eller Global FinReg A / S har erhållit avgiften i händelse av en kontoöverföring) kommer priset för den valda perioden att spärras för hela den valda perioden.

Hela eller partiella återbetalningar kommer inte att beviljas för den återstående perioden i ett flerperiodspaket om LEI-numret överförs till en annan leverantör. Om företaget eller den juridiska enheten upphör att vara aktiv, likviderad eller på något sätt upphör att vara en aktiv juridisk enhet, kommer ingen fullständig eller delvis återbetalning att beviljas för återstående tid i ett flerperiodspaket.

Alla paket med flera perioder betalas i förskott och det finns inga avbokningsavgifter.

Prenumerationsavgift för automatisk förnyelse

Om den sökande enheten eller företaget väljer att ansöka om automatisk förnyelse kommer Global Finreg A / S att förnya LEI-numret på uppdrag av enheten eller företaget innan tolvmånadersperioden löper ut. Denna funktion säkerställer att LEI-numret aldrig går ut och att LEI-numret förnyas på rätt sätt. Om priset på förnyelse i framtiden inte överstiger 85 USD Moms, LEI-sökande enhet eller företag% u2019s LEI-nummer kommer att förnyas till 85 USD Moms eller mindre. Om förnyelse i framtiden inte längre kan erbjudas på 85 USD Moms eller mindre kommer Global Finreg A / S att kontakta LEI: s sökande enhet eller företag. I det här fallet kommer LEI-numret inte att förnyas automatiskt om inte LEI: s sökande enhet eller företag har accepterat det potentiellt högre priset för förnyelse.

Automatiska prenumerationsvillkor

Avtalet om automatisk förnyelse är endast giltigt om rutan "Acceptera automatisk förnyelse (prenumeration)" är godkänd. Global Finreg A / S kommer att se till att LEI-numret förnyas i god tid, vilket förväntas vara 1-2 månader före LEI-registreringens upphörande. En bekräftelse skickas till den registrerade e-postadressen om status för den automatiska förnyelsen. I händelse av att Global Finreg A / S inte kan hantera betalningar på det registrerade betalkortet i samband med automatisk förnyelse kommer en begäran att uppdatera betalningsinformation till den registrerade e-postadressen med instruktioner om hur man uppdaterar betalningsinformationen. Om kreditkortsuppgifterna inte uppdateras upphör avtalet om automatisk förnyelse efter 15 arbetsdagar från uppdateringsbegäran.

Uppdaterar kredit- / bankkortinformation

I samband med användningen av automatisk förnyelse (prenumeration) är LEI-sökandeföretaget eller den juridiska enheten alltid ansvarig för att uppdatera kredit- / bankkortinformation. Om ett kredit- / betalkort har gått ut, eller på annat sätt är inaktivt eller blockerat, har Global Finreg A / S inte förmågan att göra en vederbörlig förnyelse av LEI-registreringen. Uppdatering eller ändring av kredit- / betalkortsinformation kan göras under menyn LEI Administration -> Uppdatera kredit- / betalkort.

Fullt assisterad LEI-applikation

Genom att utnyttja den fullt assisterade LEI-applikationen kommer Global Finreg A / S att hantera hela registreringsprocessen. Priset för den fullt assisterade applikationen är 155 USD Moms och täcker kostnaderna för personlig behandling och verifiering av registreringsdata. Global Finreg A / S kommer att kontakta den sökande via telefon eller e-post om ytterligare information krävs. Efter att ha fått informationen skickar Global Finreg A / S en betalningslänk som reserverar den fullständigt assisterade ansökningsavgiften på sökandens kredit- / bankkort tills LEI-registreringen har slutförts. LEI-sökande enhet eller företag accepterar att Global Finreg A / S har rätt att reservera avgiften i upp till 30 dagar. LEI-sökande enhet eller företag accepterar att skicka in ett giltigt% u201C-fullmakt% u201D-dokument, som ger Global Finreg A / S rätt att lämna in en ansökan om ett LEI-nummer på uppdrag av enheten eller företaget.

Moms

Global Finreg A / S debiterar dansk moms på 25% från alla LEI-sökande enheter eller företag inom EU. Det är upp till LEIs sökande enhet eller företag med ett giltigt EU-momsnummer att återkräva den danska mervärdesskatten hos de lokala skattemyndigheterna i det landet. LEI Sökande enheter eller företag utanför EU kommer inte att omfattas av dansk moms.

Transaktionsavgifter

För alla betalningar med betalkort kan olika transaktionsavgifter fastställas av kortutgivaren, banken och NETS. Global Finreg A / S tilldelar alla kostnader och avgifter relaterade till alla tjänster som tillhandahålls LEIs sökande enhet eller företag. Global Finreg A / S överför alla kostnader som uppkommer till betalningarna direkt till kortutgivaren, banken och NETS. Global Finreg A / S har intäkter på dessa transaktionsavgifter. Den totala transaktionsavgiften visas i betalningsfönstret.

Orderbekräftelse och faktura

Det LEI-ansökande företaget eller enheten kommer att få en orderbekräftelse så snart ansökan har lämnats in och serviceavgiften har betalats. En faktura kommer att skickas via den registrerade e-postadressen så snart valideringsprocessen har slutförts. Under normala omständigheter kommer denna process att slutföras med 2-7 arbetsdagar och en faktura som innehåller LEI-nummer vidarebefordras och avgiften debiteras på kredit- / bankkortet.

Betalning

Global Finreg A / S förbehåller sig rätten att debitera det registrerade kredit- / bankkortet efter att verifieringsprocessen har inletts. Beloppet debiteras kredit- / betalkortet vid tidpunkten för överföring av ansökan till respektive ackrediterade LOU.

Ansvar för den LEI-ansökande enheten eller företaget

LEI-sökande enhet eller företag är ansvarig för att säkerställa att all information som lämnas till Global Finreg A / S är korrekt och uppdaterad. I händelse av felaktig eller föråldrad information förnekar Global Finreg A / S allt ansvar för potentiella förseningar i valideringsprocessen för LEI som utfärdar LOU på grund av felaktig eller felaktig information. På samma sätt förnekar Global Finreg A / S allt ansvar för kostnader i samband med underlåtenheten att rapportera ändringar till enheten eller företaget (företagsåtgärder) som kan påverka underhållet av LEI-numret. LEI-sökande enhet eller företag godkänner att det är skyldigt att så snart som möjligt rapportera alla typer av relevanta ändringar till Global Finreg A / S via dess webbportalkonto. Relevanta ändringar är alla ändringar av informationen som tillhandahålls Global Finreg A / S i samband med den ursprungliga LEI-applikationen. Om den LEI-sökande enheten eller företaget inte kontinuerligt rapporterar relevanta ändringar, avstår Global Finreg A / S allt ansvar för de ekonomiska eller juridiska konsekvenserna av underlåtenheten att rapportera. LEI-sökande enhet eller företag måste uppdatera kontaktinformation så att Global Finreg A / S har möjlighet att kommunicera relevant information till LEI-holdingföretaget eller -företaget. Misslyckandet med att inte säkerställa att all kontaktinformation är uppdaterad vilar bara på den sökande enheten eller företaget. Registranten, dvs. den fysiska personen som gör ansökan på uppdrag av LEI-sökande enhet eller företag anger att han eller hon är lagligt bemyndigad att genomföra LEI-ansökan på uppdrag av LEI-sökande enhet eller företag. Om registranten inte är% u201CAutorized Signatory% u201D, erkänner registranten att ha befogenhet av nödvändig dokumentation% u201Ce.g. fullmakt% u201D eller andra liknande dokument från enheten eller företaget. Global Finreg A / S förbehåller sig rätten att begära denna dokumentation, om det anses nödvändigt. Global Finreg A / S förbehåller sig rätten att begära ytterligare dokumentation om någon tredje part gör en registrering på uppdrag av LEI-sökande enhet eller företag. Registranten måste se till att LEI-applikationen är entydig, dvs. att inget LEI-nummer redan har begärts för samma enhet eller företag. Om LEI-sökande enhet eller företag redan har ett giltigt LEI-nummer kommer ansökan att avslås från respektive LOU. I detta fall förbehåller sig Global Finreg A / S rätten att fortsätta ta ut avgiften för att täcka kostnaderna för behandling av ansökan. Global Finreg A / S kommer att bjuda in registranten att använda följande sökfält (Seach LEI Records) för att dubbelkontrollera om LEI-sökande enhet eller företag redan har fått ett giltigt LEI-nummer: https://www.gleif.org

Huruvida ett företag eller en juridisk person är skyldig att registrera ett LEI-nummer bör klargöras med banken eller mäklaren.

Global FinReg A / S har ingen inblick i specifika omständigheter kring det enskilda företaget eller den juridiska enheten och kan endast hänvisa till de allmänna reglerna och bestämmelserna i LEI-systemet. Det är i slutändan alltid den bank eller mäklare som används, som kan avgöra om ett företag eller en juridisk enhet måste skaffa ett LEI-nummer och kontinuerligt behålla data.

Global Finreg A / S: s ansvar

  • Global Finreg A / S kontrollerar och validerar att informationen från registranten är tillräcklig för efterföljande behandling och validering av den enskilda LOU.
  • Global Finreg A / S kommer att kontakta registranten om ansökan är ofullständig för att få ytterligare information som är nödvändig för att slutföra ansökan.
  • Global Finreg A / S kommer att göra rimliga ansträngningar för att undersöka om LEI-sökande enhet eller företag inte tidigare har fått ett LEI-nummer.
  • Global Finreg A / S kommer att kontakta registranten senast två månader innan LEI-numret upphör om LEI-sökande enhet eller företag inte har registrerat sig för automatisk förnyelse.

Allmänna villkor

Nuvarande villkor kan uppdateras utan föregående meddelande. De nuvarande villkoren finns under villkoren på företagets webbplats. Betydande ändringar kommer att meddelas till den registrerade e-postadressen som registranten tillhandahåller.

Allmänt tillgängliga data

Registranten accepterar att den information som avslöjas till Global Finreg A / S i samband med skapandet och utfärdandet av ett LEI-nummer kommer att vara offentligt tillgängligt och avslöjas på GLEIF: s webbplats.

Kom igång direkt!

Registreringen tar bara 2 minuter. LEI-koden skickar vi till dig inom 0-2 vardagar.