Bekämpning av penningtvätt (AML)

Hur LEI-systemet används i kampen mot penningtvätt

Vad är Anti Money Laundering (AML)?

Vad är anti penningtvätt? Vilken roll spelar LEI-systemet i kampen mot penningtvätt? Hur kan LEI-koder hjälpa företag att identifiera och övervaka sina kunder? Här får du svaren på hur LEI-systemet är involverat i kampen mot penningtvätt.

Vad är AML?

Anti Money Laundering, förkortat AML, är den engelska termen för anti-penningtvätt. I korthet är detta de lagar, regler och rutiner som finns i penningtvättslagen. De finns för att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering.

Penningtvätt innebär att dölja varifrån pengar som erhållits olagligt kommer ifrån. Det är vad vi kallar att göra "svarta pengar" lagliga. Det sker när man gör så att illegala pengar börjar användas i samhället.

Direktiv mot penningtvätt: penningtvättslagen

Den svenska penningtvättslagen kommer från ett antal EU-direktiv som kontinuerligt utarbetas. För närvarande finns det sex olika direktiv. De kallas Anti Money Laundering, AML, 1-6. Det är finansiella företag, advokater, revisorer, hyresvärdar etc. som lyder under lagen. Det är alltså dessa företag som ska kunna identifiera och övervaka kunder, och eventuellt anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering.

AML compliance är därför mycket viktigt för dessa företag, eftersom de måste uppfylla alla krav som ställs. Många företag använder AML specialister för att säkerställa att de uppfyller kraven mot penningtvätt. Kraven är till för att minska risken i de företag som oftast används för penningtvätt eller terrorismfinansiering. På så sätt kan banker och andra finansiella institutioner övervaka sina kunder och snabbt rapportera om en misstänkt åtgärd inträffar. Företag som inte följer åtgärder mot penningtvätt kan få böter, tvingas stänga verksamheten eller till och med riskera fängelsestraff för de ansvariga.

AML-kraven innebär bland annat att finansiella företag ska kunna identifiera sina kunder och samla in information om dem. De måste övervaka sina kunders överföringar och transaktioner. Om de upptäcker misstänkta aktiviteter eller transaktioner måste de omedelbart göra en anmälan. Det är särskilt fokus på att kunna identifiera de faktiska ägarna till ett företag.

Hur kan LEI-systemet användas för att bekämpa penningtvätt?

Det är i förhållande till identifieringen av ägaren av ett företag som LEI-systemet kan hjälpa. Den globala identifikationskoden ger ett unikt svar på vem som är vem och vem som äger vem på finansmarknaderna. Ägarstrukturen för alla företag som har en LEI-kod finns i den globala databasen på GLEIF. Det är ett öppet system som skapar transparens och hjälper finansiella institutioner med anti penningtvätt, eftersom det är lätt att hitta information om strukturen på företagen, och därmed de faktiska ägarna.

LEI-koder är därför en del av Customer Due Diligence (CDD), som används för att beskriva den process som finansinstitut använder för att inhämta och utvärdera relevant information om sina kunder och potentiella kunder. Customer due diligence är en stor del av att uppnå Know Your Customer-standarder (KYC) och är en viktig del av anti penningtvätt. Här inhämtas till exempel information om kundens identitet, vilka aktiviteter kunden är involverad i samt kundens riskbedömning.

Det globala LEI-systemet

Dessutom bygger LEI-systemet på en global standard, ISO 17442, som gör det enkelt att identifiera företag över nationsgränser. Det är samma standard och samma format för alla länder. Det betyder att du, oavsett vilket land du opererar i, kan hitta relevant information i samma databas. Detta skapar en hanterbar process, vilket bidrar till att öka transparensen på de finansiella marknaderna.

LEI-systemet spelar därmed en stor roll i framför allt bankernas arbete med att uppfylla kraven i förhållande till antipenningtvätt. GLEIF arbetar ständigt med att optimera systemet och hitta nya bättre lösningar i kampen mot penningtvätt. Vill du läsa mer om GLEIFs arbete inom detta område kan du göra det på GLEIF hemsida.

Kundtjänst

Vi är här för att hjälpa dig!